Allmänna villkor

Mellan Tioliv AB nedan kallad ”Grankungen”, och förening/skola/idrottslag/skolklass eller annan motpart nedan gemensamt kallade ”gruppen”, gäller dessa villkor.

Gruppens villkor

– Ska bestå av minst fem försäljare.
– Insamlingen ska ha som syfte att tjäna pengar till ett gemensamt mål, alltså inte till egna fickpengar.
– Gruppen ska ha en kontaktperson som sköter kontakten med Grankungen.

Kontaktpersonens villkor

– Minst 18 år gammal.
– Tar personligt betalningsansvar för gruppens betalningar till Grankungen.
– Inga betalningsanmärkningar.
– Godkänner att en kreditprövning sker.
– Godkänner att vi sparar dennes personuppgifter i vår databas.
– Uppdraget kan under aktivitetens gång, efter godkänd prövning överlåtas.
– Betalningsansvaret kan överlåtas till annan person som lever upp till villkoren, utan att avsluta sitt uppdrag som kontaktperson. Grankungen förbehåller sig rätten att neka ny betalningsansvarig, varpå ansvaret stannar hos kontaktpersonen.
– Kontaktpersonen förbinder sig att läsa och följa Grankungen instruktioner.

Grankungen´s förpliktelser:

– Grankungen säljer endast till förening/lag/skola/skolklass.
– Grankungen åtar sig att stödja Kunden under säljperioden samt förbinder sig att ersätta eventuella reklamationer efter prövning.

Fource major:

– Grankungen ansvarar inte för förseningar av leveranser som påverkas av yttre omständigheter såsom brand, jordbävning, storm, epidemier etc. Grankungen har vid sådana tillfällen rätt att senarelägga en leverans upp till 2 månader, utan extra ersättning för Kunden.
– Efter 2 månader har Kunden rätt att utan kostnad avboka en beställd order.

Betalningsvillkor

– Betalningen skall ske senast 15 dagar efter fakturan erhållits. Sker inte betalning inom angiven tid utgår dröjsmålsränta enligt lag.

Ersättning

– Gruppen behåller skillnaden mellan försäljningspriset till sina kunder och fakturabeloppet.
– Grankungen tar inte ansvar för försäljningsgruppens egen redovisning av ersättningen.

Frakt

– Beställda varor levereras fraktfritt om inte annan överenskommelse träffats.
– Returfrakt som inte är reklamation bekostas av gruppen.